انواع اشتراک ویژه مربی ذهن

قابلیت دانلود

دسترسی به همۀ محتواها

هدیه هر اشتراک

بهای اشتراک

3 ماهه

✔️

✔️

مستند شفا و مسترکلاس حافظۀ جیم کوییک

195 هزار تومان

خرید

6 ماهه

✔️

24/7 Support: ✔️

مستند شفا، مسترکلاس حافظه، دوره 5 روزۀ تقویت حافظه

295 هزار تومان

خرید

1 ساله

✔️

24/7 Support: ✔️

مستند شفا، مسترکلاس حافظه، دوره مراقبه دانداپانی

595 هزار تومان

خرید

انواع اشتراک ویژه

انواع اشتراک ویژه مربی ذهن

قابلیت دانلود

دسترسی به همۀ محتواها

هدیه هر اشتراک

بهای اشتراک

3 ماهه

✔️ قابلیت دانلود

✔️ دسترسی به همۀ محتواها

هدیه: مستند شفا و مسترکلاس حافظۀ جیم کوییک

195 هزار تومان

خرید

6 ماهه

✔️ قابلیت دانلود

✔️ دسترسی به همۀ محتواها

هدیه: مستند شفا، مسترکلاس حافظه، دوره 5 روزۀ تقویت حافظه

295 هزار تومان

خرید

1 ساله

✔️ قابلیت دانلود

✔️ دسترسی به همۀ محتواها

هدیه: مستند شفا، مسترکلاس حافظه، دوره مراقبه دانداپانی

595 هزار تومان

خرید