کتاب درخواست شما اجابت می شود

۱۳۵,۰۰۰ تومان

این کتاب فوق العاده حلقه گمشدۀ دستیابی به اهداف و امیال را به شما می دهد. بیان سادۀ متن اثربخشی آن را دوچندان کرده است و با مطالعۀ آن خیلی خوب می فهمید که در چگونه جهانی زندگی می کنید، خودتان را عمیق تر می شناسید و روش حقیقی رسیدن به اهداف را می آموزید. آموزه های آبراهام اصیل و کاملاً درست است و تأثیر عمیقی بر زندگی تان خواهد داشت. این نسخۀ ترجمه کامل و بدون حذفیات است. آماده شوید که با آموزه های آبراهام زندگی تان را از هر جنبه متحول کنید.    

×