برای مشاهده و دانلود بر روی عکس هر مجموعه
کلیک کنید. اگر راهنمایی بیشتر نیاز دارید
ویدیو زیر را ببینید.

ویدیو راهنمای بخش ویژه

نقشه راه بخش VIP

تدریس هنر مذاکره توسط کریس واس