آرشیو دسته بندی ها: تأثیر کوانتومی

قسمت ششم مجموعه تأثیر کوانتومی

در این قسمت با مفهوم دوگانگی در واقعیت آشنا می شوید. به این معنی که شما همزمان در دو دنیای درونی و بیرونی زندگی می کنید و این دو ارتباطی عمیق با یکدیگر دارند. روش هائی هم برای متعادل سازی ارتباط با این دو معرفی می شود.

قسمت پنجم مجموعه تأثیر کوانتومی

در قسمت پنجم که بحران انرژی در بدن انسان نام داره، میزبان مجموعه در مورد چند روش صحبت می کنه که با انجام مستمر و درست اون ها، می تونید نیروئی که دارید رو بهبود ببخشید و انرژیتون رو حفظ کنید.

قسمت چهارم مجموعه تأثیر کوانتومی

مرگ و تحول مرگ پایان زندگی نیست. مرگ تنها مرحله ای از تعالی و تکامل هست که ارتباط داره با موجودی غیر فیزیکی که در یک دنیای فیزیکی زندگی می کنه. رندی وایتِنهایمِر، بهمون کمک می کنه تا مرگ رو به عنوان ابزاری برای تحول و دگرگونی حالت های انرژی ببینیم. در این قسمت، ذات […]

قسمت سوم مجموعه تأثیر کوانتومی

ما در حقیقت موجودی ارتعاشی و از جنس انرژی هستیم که در اقیانوسی از انرژی زندگی می کنیم. در این قسمت در مورد این مفهوم و حقیقت، بیشتر اطلاعات کسب می کنید و جهانی که در آن زندگی می کنید را بهتر می شناسید.

قسمت دوم مجموعه تأثیر کوانتومی

همه ما در تمامی جنبه های زندگیمون در حال مصرف انرژی هستیم که این انرژی، نیروی حیات نام داره. در این قسمت بیشتر در مورد نیروی حیات یاد می گیرید و روش هائی برای بهبود این انرژی، توسط میزبان این مجموعه، معرفی می شه.

قسمت اول مجموعه تأثیر کوانتومی

در قسمت اول، شما با سطوح مختلف آگاهی آشنا می شوید و در مورد خودآگاهی یا هوشیاری انسانی و میدان انرژی تان دانش و اطلاعات بیشتری کسب می کنید.

×